Energia elektryczna jest niebezpieczna, dlatego, w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa można ucierpieć. Nawet słaby prąd elektryczny może zagrażać zdrowiu człowieka, gdyż ciało jest doskonałym przewodnikiem.
Przewodniki o jakimkolwiek przeznaczeniu muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu nagrzewania przy pracy normalnej i poawaryjnej.

Instalacje elektryczne muszą spełniać warunki środowiskowe, wymogi bezpieczeństwa pożarowego, użytkowania budynku i elementów architektonicznych.

Piorun to naturalne wyładowanie elektryczne. Jeśli w sieci elektrycznej nie ma zainstalowanych specjalnych środków ochrony przed nadprądem, rozładowanie energii natychmiast powoduje awarie i zniszczenie urządzeń elektrycznych, budynków, wież, drzew, sprzętu elektronicznego i komputerowego oraz przynosi wiele szkód materialnych. Aby należycie ochronić się przed piorunem, wyładowaniem elektrostatycznym i nadprądem w sprzęcie elektrycznym, niezbędny jest niezawodny system uziemienia. Jedynie należycie zamontowany odgromnik i ochrona przed nadprądem zapewnia bezpieczeństwo domu.

Urządzenia uziemiające są stosowane w celu zapewnienia ochrony ludzi przed porażeniem prądem, ochrony sprzętu elektrycznego i zapewniania ich należytego działania. Wszelkie metalowe części urządzeń elektrycznych, w których może pojawić się napięcie, należy uziemiać.

Alternatywna energia elektryczna pomaga chronić naturalne środowisko. Nie pojawia się znikąd i nigdzie nie znika – po prostu jeden rodzaj energii jest przekształcany w inny rodzaj energii.

Przygotowanie dokumentacji dla Państwowej Inspekcji Energetycznej przy Ministerstwie Energetyki

Roboty ziemne to część robót budowlanych, podczas których są wykonywane wykopy do celów budowlanych, wysypywana ziemia przywozowa lub wykonywane roboty podziemne.